© כל הזכויות שמורות למחבר:
דוד שטיינבערג דאנטוס
אסור להעתיק, למכור וכו' בלא רשות מן המחבר בכתב

David Steinberg Dantus
USA Copyright Office Case #1-10991698931
ISBN: 978-6-8204-1988-8

נערך ע"י הרב מרדכי פראנק

אם יש לך קושיא כלשהי אז נא להביא מקורות, ללא מקור לא נוכל להשיב על השאלה
כל השדות נצרכים למילוי.

כל השדות נצרכים למילוי.

ספר שבט דוד - ג חלקים

ספר נחמד ונעים שמסביר בטוב טעם ודעת הרבה ענינים

ומשם יפרד והיה לשלושה חלקים:

חלק א - יסודות שכר ועונש

חלק ב - גלות וגאולה

חלק ג - נצחיות ישראל

הסכמות

;
מכתב הרב הגאון מוה"ר דוד קאהן שליט"א
מרא דאתרא ביהמ"ד גבול יעבץ ברוקלין, נוא יארק

לכל מאן דבעי למידע,
ראה ראיתי החיבור שבט דוד ג"ח מהרב דוד שטיינבערג דאנטוס שליט"א שתוכו מלא עניני השקפה ויראת שמים. אע"פ שאיני מכיר המחבר שאוכל לומר איתמחא גברא הלא אין צורך לזה שהרי כמה גאונים מעידים עליו; אמנם על הספר נוכל לומר איתמחא קמיע וזה סגי לעורר לבני תורה שילמדו מספריו ויתענגו.
החותם ברגשת כבוד ויקר
דוד קאהן
יט’ מרחשון תשע"ט
הסכמת הרב הגאון מו"ה מיכאל פרץ שליט"א
ר"מ ק"ק "טוב" במקסיקו ומח"ס "אהלי שם" בענינים שונים ועוד

בעזה"י חודש הרחמים
שנת "וישכון באהלי שם" לפ"ק
הספר המופלא של הר"ר דוד שטיינברג נר"ו כולל מאמרים מוסר והשקפה, הסוללים את המסילה העולה בית אל. הנושאים המדוברים מבוארים באר היטב בשפה ברה ורהוטה, והרי לפנינו גישה נכונה ומבוארת בענינים העומדים ברומו של עולם.
אלוקי אביו של המחבר יהא בעזרו להגדיל תורה ולהאדירה בקרב כרם בית ישראל.
החותם לכבוד התורה ולומדיה ושומריה
הרב מיכאל פרץ שליט"א
ק"ק "טוב" מקסיקו
הסכמת הרב הגאון מו"ה מיכאל פרץ שליט"א
ר"מ ק"ק "טוב" במקסיקו ומח"ס "אהלי שם" בענינים שונים ועוד

בעזה"י ר"ח חשון התשע"ו
שנת "ופרצת" לפ"ק
ספרו של הרב דוד שטיינברג שליט"א ראוי לציון לשבח, צורת סידורו, עריכתו, וההגיון הרב שבדברים מעוררים התפעלות.
אלוקי אביו יהא בעזרו, להמשיך בלימודיו ובחבור ספרים נפלאים כאלו. להרבות את גבולות הקדושה בעם ישראל, בהשקפה טהורה והבנה נכונה את העיקר בחיי האדם.
בברכה של הצלחה, והפצת התורה בקרב כרם בית ישראל.
בברכת התורה
הרב מיכאל פרץ שליט"א
ק"ק "טוב" מקסיקו
הסכמת הרב הגאון מו"ה מיכאל פרץ שליט"א
ר"מ ק"ק "טוב" במקסיקו ומח"ס "אהלי שם" בענינים שונים ועוד

בעזה"י סיון התשע"ז לפ"ק
ספרו הנפלא של רבי דוד שטיינבערג נר"ו מדריך את הקורא בהשקפה נכונה עם מקורות נאמנים לאמונה במשיח. והשקפת חז"ל במוסר ויראה.
יתברך המחבר הנכבד בברכה למפיצי תורה ויראה. ויזכה לזכות של מזכה הרבים.
ביקרא דאורייתא
הרב מיכאל פרץ שליט"א
ק'ק "טוב" מקסיקו
הסכמת הרב הגאון מוה"ר יצחק מאיר הלוי שוורר זצוק"ל
מגיד שיעור בישיבת "תורה ודעת" בברוקלין
בן הרב הגאון מו"ה אדמו"ר גדליה הלוי שוורר זצוק"ל

בס"ד יום ג' לסדר תולדות תשע"ה לפ"ק
לכבוד ש"ב היקר הר' דוד שטיינבערג נ"י ויזרח לאוי"ט אחדשה"ט, ראיתי את ספרך "שבט דוד" והוא מסודר היטב לבאר השקפות יסודיות, ובאורין מיוסדים ע"פ דברי חז"ל ומפרשי התורה.
ביאורין הם מובנים באופן שיש ללמוד הרבה מספרו היקר, ונראה שהספר נכתב ברוב עמל, יגעת ומצאת למצוא דברי חפץ.
יה"ר שיפוצו מעינותיך חוצה להגדיל תורה ולהאדירה.
המצפה לראות הספר בהגמרו,
בידידות והוקרה,
הסכמת הרב הגאון מוה"ר יצחק מאיר הלוי שוורר זצוק"ל
מגיד שיעור בישיבת "תורה ודעת" בברוקלין
בן הרב הגאון מו"ה אדמו"ר גדליה הלוי שוורר זצוק"ל

בס"ד ערב ר"ח אדר תשע"ח לפ"ק
מכיר אני את הספר "שבט דוד" ואת מחברו שהוא ירא שמים והשקפתו הוא תורה"דיג ויכול ללמוד מהספר בהשקפה של תורה.
ולכן טוב לכל להשיג את הספר הזה וכל שילמוד ממנו בודאי יהנה ממנו ויכול ללמוד ממנו רק טוב.
בכבוד
;
;
הרב יצחק דוד גרוסמן שליט"א
רב העיר מגדל העמק

בס"ד
יז' סיון תש"פ
9.6.20
הובא לפני הספר החשוב "שבט דוד" שחובר על ידי הרה'"ג היקר הרב דוד שטיינברג שליט"א וראיתי בו רעיונות נפלאים המוסיפים תורה ויראת שמים ובע'"ה הלומדים בו יהיה להם לתועלת וחיזוק בהנ"ל.
ויהי רצון שבזכות ההתחזקות בתורה ויראת שמים נכריע את קו הזכות לבני ישראל לזכות לגאולה השלימה במהרה בימנו.
ובזה אברך את הרב המחבר שליט"א שימשיך להגדיל תורה ולהאדירה מתוך בריאות ונחת
הסכמת הרב הגאון מו"ה משה היינעמאן שליט"א
אב"ד ק"ק אגודת ישראל באלטימאר

הנני בזה להשמיע בשער בת רבים שבחו של הרב ר’ דוד שטיינבערג ני"ו לאי"ט שחיבר ספר "שבט דוד" ג"ח על
עניני שכר ועונש, על עניני גלות וגאולה ועוה"ב, ועל נצחיות עם ישראל. הוא ליקוט של דברי רבותינו התנאים והאמוראים ומפרשים ראשונים ואחרונים והוסיף נופך משלו. עירבם יחד באופן בהיר, מסודר ומבורר שמצאו חן בעיני. ניכר מתוך הדברים שהמחבר הראה את עוצם בקיאתו שעלה בידו מתוך עמל ויגיעה רב ומתוך יראת שמים והשקפה נכונה. כן יתן ד’ יתברך שמו, שיזכה שיתקבל ספרו בין חובשי בתי מדרשות ובתי כנסיות ויתרבה יראת שמים וקידוש שמו יתברך בעולם.
וע"ז באתי עה"ח בשני בשבת לסדר, דבר אלי עוד בדבר הזה, אחד עשר יום לחודש מנחם אב שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים ושמנה לבריאת עולם.
משה בהח"ר ברוך גדליה למשפחת היינעמאן החונ"פ מעיר באלטימאר.
הרה"ג מו"ה הרב דוד חנניה פינטו ס"ט שליט"א
נכד הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א

בס"ד
בע"ה כ"ג שבט התש"ף
לכבוד ידידינו היקרים שיחיו. אמן
שלום וברכה
הובאו לפני הספר "שבט דוד" שמחברו ר' דוד שטיינברג שליט"א. ספר מלא מוסר ויראת שמים ומבאר היטב השקפות יסודיות בטוב טעם ובסדר נאה והכל מבוסס ע"פ דברי חז"ל ומפרשי התורה.
באתי בזאת להמליץ בכל לב על הספר הנ"ל לעניות דעתי זו תועלת גדולה ללמוד בו, שיש בו הרבה במה להביא את האדם לידי יראת שמים ואמונה ואהבת השי"ת. אני מברך בזכות אבותי הקדושים זיע"א את המחבר שיפוצו מעינותיו חוצה להגדיל תורה ולהדירה ושיזכה להוציא עוד ספרים. אכי"ר
ע"ה דוד חנניה פינטו ס"ט
נכד הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א
;
;
הרב פרץ שטיינבערג שליט"א
מח"ס פרי עץ החיים ורב ופוסק בניו יארק

בס"ד כ"ה מנחם אב תשע"ה
בא לפני ידידי הנכבד והחשוב הרב דוד שטיינבערג שליט"א שהי' חבר בביה"כ שלנו ועכשיו מקום מגוגו (מגורו) במעקסיקו ועלה בידו והצליח לחדש חידושים נכונים בעניני השקפה שנאמרו בדברי ע"פ יסודות נאמנים ע"פ מאמרי חז"ל ורבותינו גדולי ומאורי התורה אשר מפיהם אנו חיים וביאר הרבה ענינים ביסודי היהדות. ועכשיו עלה ברעיונו להוציא החידושים שחידש ברוב עמל ויגיעה רב והראה בזה בקיעותו (בקיאותו) ורב חילו לאורייתא לאור עולם. לכן ידי תיכון עמו שיוציא לאור חידושיו המיוסדים על אדני פז ונקרא הספר על שמו שבט דוד.
ובברכה שיזכה לחדש עוד חידושים נכונים הראויין להעלות על שלחן מלכים מאן מלכי רבנן ויצליח בכל דרכיו ובכל הפינות שהוא פונה לא יהא אלא לימין.
הכותב וחותם למען כבוד ידידי הרב דוד שליט"א ולכבוד התורה ולומדיה.
נאום
הרב פרץ שטיינבערג.
הסכמת הרב הגאון מו"ה אברהם שבות שליט"א
ראש ישיבה ומרא דאתרא של מוסדות "כתר תורה" במקסיקו

הביאו אלי הספר "שבט דוד" המדבר בענינים יסודיים בתורה ובהשקפה על פי חז"ל וספרי קודש של רבותינו ז"ל בכל הדורות. וקראתי אותו ונהניתי מאד מן הספר הנ"ל שדן בשפה ברורה ונעימה בענינים שהם נחוצים מאד לדעת אותם על בוריים. ואני מחכה שיהיה הספר הזה לתועלת גדול לכל הרוצה להעמיק בענינים האלו על פי השקפת תורתינו הקדושה.
ואני מכיר המחבר נר"ו מזמן שהתחיל לימודו בתורה בצעירותו כשקבלנו אותו לתלמיד פה בישיבתינו במקסיקו והיא שמחה גדולה אצלי שממשיך בלימודו עד היום הזה וה', החונן לאדם דעת, נתן בידו כדי לכתוב ספר שהוא לתועלת לעם ישראל ולזיכוי הרבים.
ואסיים בברכה למחבר ברוחניות ובגשמיות ואברך אותו שילך מחיל אל חיל ויזכה לחבר עוד ספרים בענינים חשובים הנצרכים לצבור לעשות נחת רוח ליוצרו לגדל ולקדש שמו יתברך ברבים לפרסם ידיעת התורה הקדושה ויהיה לו הצלחה במלאכת הקודש לשם כבוד הבורא עולם, יחד עם ישראל אחיו, אמן.
החותם לכבוד התורה ולומדיה, להגדיל תורה ולהאדירה
הרה"ג מוה"ר מאיר סירוטה שליט"א
מו"צ העדה החרדית בירושלים עיה"ק

הן הובא לפני חיבור יקר ערך וחשוב מאד בשם "שבט דוד" שנתחבר ע"י הרה"ג ר' דוד שטיינברג שליט"א, אב"י במקסיקו, והוא עוסק בענינים העומדים ברומו של עולם, יסודות שכר ועונש, גלות וגאולה ונצחיות עם ישראל, לפי ההשקפה הנכונה ע"פ דעת תורתנו הקדושה וספרי אמת.
ולאחר שעברו על הספר ונוכחו לראות כי אכן חפץ ה' הצליח בידו לבאר כשמלה ענינים חשובים אלו ע"פ דברי חז"ל וגדולי ישראל, מפיהם ומפי כתבם - אשר על כן הנני בזה לחזק את ידיו ולאמצו, שיוכל להפיץ בישראל את החיבור הנפלא הלזה, כתריס ומגן נגד הדעות הזרות המנסות לחדור למחנינו ה"י.
והנני בזה לברכו מעומקא דליבא, יהא רעוא שיתקבל החיבור כראוי לו על פי פעלו וחפץ ה' בידו ישכיל ויצליח להרחיב גבולי התורה וההשקפה הטהורה בתוך עם בני ישראל, ורבים יהנו מאורו ולהגדיל תורה ולהאדירה מתוך נחת דקדושה והרחבת הדעת ולכטו"ס אכי"ר.
הכו"ח לכבודה של תורה ועמליה
;
;
הסכמת הרב הגאון הרב מרדכי צבי שליט"א
לפנים רב הקהילה הספרדית וחבר בית דין בסידני אוסטרליה, ק"ק תהלת ירושלים וק"ק בני ישראל בטורונטו

בעזהשי"ת
ג' כסלו לסדר "אין זה כי אם בית אלוקים" התשפ"ג
אחרי דרך מבוא השלום והברכה הנה היא אגרת שטוחה ולו מנחה שלוחה. לכבוד האי גברא רבה איש אשכולות בקיא במקצועות מקרא משנה וסוגיות סבוכות הר"ר דוד שטיינבערג דאנטוס שליט"א. הנה נתקבלתי את ספרו המיוחד שלשה ספרים בכתר אחד אסופות חכמים נתנו מרועה אחד. מעשה ידי אומן, נטע נאמן, צנצנת המן, חכו ממתקים וכולו מחמדים, תהלתו בקהל חסידים, ושבחו בקרב התלמידים.  תפוחי זהב במשכיות כסף דבר דבר על אפניו מרבה דעת ומרבה בינה לכל קוראיו. להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם, ולדעת אמרי אל ודברים להורותם. כדברי הפייטן : יורו משפטייך האיתנים תנאי ואמוראי גאוני וסבוראי ורבנן בתראי לחיי מדבש יאה גזרות שוות והלכות פסוקות כולן מפי הגבורה ,זיקוקין דנורא, בקולות וברקים מארקים וקול משמים. מידה כנגד מידה וארוכה מארץ מידה.
כנפי שחרים ככוכבים מתנוצצים בני עפרים קלים מנשרים המה צירי מגמתי יובילון מנחתי למטה עוז הפורח אשר על לימודו פורח והיא כפורחת עלתה ניצה אשר מכל סתריו מציצה מעשה אומן נטע נאמן הצומח בגן, בדברי תורה ומוסר ללב מיוסר רוקח מרקחת מעשה רוקח. ומכנף הארץ הריחו בו קציני, וממנו קציעות לכל שומרי אמוני, כריח השדה אשר ברכו ה' וכל מילה בו היא קידוש ה'. הינו נחמד למראה ותאווה לעינים ,כגן ה' בארץ מצרים ומוסיף חכמה ויראת שמים, לכל תפוצות ישראל כזהב פרווים וזהב מארץ החוילה ותשבחות לנורא עלילה. והנה טלליה טללי אורות ופסוקיה מלאי אוצרות ,לכן מלאו קציריה יערות ותעש בדים ותשלח פארות. אלוקים צבאות יפנה לפניה ,ותהי מתגברת ותשרש שרשיה,ותהי ערוגה משומרת,לעשות ענף ולשאת פרי ,להיות לנטיעת הגפן אדרת. ודבריו יהיו נושאי פירות לכל דורשי רשומות וכנותיו יהיו תמיד נכונות וניצניו יעלו עוד שנים רבות יפרח כשושנה ויהיה כזית הודו. ילכו יונקותיו כלוז וכערמון וישלח נזיריו עד שניר וחרמון ויך שרשיו כלבנון. ויגן אלוה בעדו ,ורוח קדים לא תמעידו ובשנת בצורת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי, רוח אלוקים תרחף עליו רחיפה ולדשנו תניפנו תנופה ויהיו פרותיו למאכל ועלהו לתרופה. ובשפר עפייה ואנביה ישתעון כל יתבי ארעא ובאילן חייא יהא ביני כל אעא, ורומיה ימטא לשמיא וחזותיא לסוף כל ארעא.
והאמת שעברתי על ראשי הפרקים והנך עובר ביסודיות על עינייני צדיק ורע לו רשע וטוב לו, והעניין החשוב כנזכר בדברי הנביא ישעיהו "הצדיק אבד ואין איש שם על לב ואנשי חסד נאספים באין מבין כי מפני העה נאסף הצדיק" (ישעיהו נז:א) לצערנו עדים אנו מידי יום אין אנשי אמונה שהיו לנו לחומה ולמחסה ביום זעם אבדו ועזבו אותנו לאנחות. ואכן בין הדברים ענייו הנהגת הקב"ה את ישראל שהיא למעלה בן הטבע – כידוע ליודעי הח"ן על עניין אין מזל לישראל ועניין מידה כנגד מידה. אכן כך הוא הדבר, כידוע ליודעי דבר , קשים כקריעת ים סוף כי המאציל הוא האין סוף . אין חקר לתבונתו וכך עלה במחשבה ויש לברך הטוב והמיטיב כי דרך הטוב להטיב.
ומברכו בכל מילי דמיטב וימשיך לשמח כל לבב בתורתו ללא רבב.
מנאי הדו"ב וטובתו כל הימים אטל"ס וכט"ס מרדכי צבי החופק"ק תארנהיל הסמוכה לטורונטו יע"א
הסכמת הרב הגאון הרב יוחנן גרילק שליט"א
ראש כולל ארם צובא ורב ביהמ"ד "אור ישראל" מקסיקו

בס"ד כו' מר חשון לסדר "וילך הלוך וגדל" ה'תשפ"ג
אתא קמן הרב ר' דוד שטיינבערג שליט"א ממקסיקו סיטי ומתניתא בידיה, ה"ה ספרו החשוב אשר בשם "שבט דוד" יכונה. עברתי בין בתרי ספרו וחזיתי עד כמה הוא מלא מזן אל זן, בעניינים העומדים ברומו של עולם, ביסודות שכר ועונש, גלות וגאולה ונצחיות ישראל. כידוע עניינים נשגבים אלו, לא דשו בהם רבים. אמנם המחבר שליט"א אזר חלציו והשכיל להעמידם בקרן אורה, בניסוח בהיר תוך ידיעות מחכימות, והעמדת השקפה ברורה בהליכות מוסר ודרך חיים. למען ירוו בו הצמאים והמשתוקקים לעלות בעבודת ה'. כשכל דבריו מיוסדים על דברי רבותינו חז"ל הקדושים.
בהיותי מכירו ויודעו את יראתו הקודמת לחוכמתו ואת מידותיו התרומיות. בטוחני שחפץ ה' בידו יצלח להגדיל תורה ולהאדירה, ורבים יהנו מספרו. יה"ר שיזכה הוא יחד עם רעייתו המשכלת מנב"ת, לרוב טוב ונחת כל הימים, מתוך ששון ושמחה, תודה וקול זמרה אכי"ר. הכותב וחותם לכבודם של עמלי תורה

מעלות הספר

מאות מראי מקומות בדברי רבותינו ז"ל

הבנות חשובות בנושאים העומדים על פרק היום, מובאים מספרים נדירים

פותר הרבה תמיהות בנושאים חשובים

עריכה יפה ומסודרת

מחיר שווה לכל נפש

להורדה חלקים מהספר

;

מפתח עניינים

להורדה

הסכמות

להורדה
;